Eyes of Compassion 2002-2012

Eyes of Compassion 2013-2015

EOC top baner brown
donate
Nov24 HaTinh (35)

NHỮNG CHƯƠNG TRNH QU VỊ C THỂ GIP ĐỠ

PROJECTS YOU CAN HELP

BỆNH HIỂM NGHO  /  SEVERE ILL

CỤ GI NEO ĐƠN  /  ELDERLY

GIO DỤC  /  EDUCATION

GIẾNG NƯỚC  /  WELL

MỖ MẮT  /  EYE OPERATION

NH TNH THƯƠNG  /  LOVING HOME

THIN TAI  /  NATURAL DISASTER

TY TẠNG  /  TIBET

THƯƠNG TẬT DO CHIẾN TRANH  /  WAR DISABILITY SOLDIER

XY CẦU  /  BUILDING BRIDGE

YU THƯƠNG LOI VẬT  /  ANIMAL LOVE

TangQua (19)
HaGiang Apr18 (2)
Thach Hoa 2
Web 438.292 Lao Cai - (6)
Cap Cuu Sinh (5)
Thon 1 & 2 (13)
Lua & Phan (20)
Xe Cho Cap
BD logo 4

NHỮNG HỘI TƯƠNG TRỢ

HSCV

Tịnh ti đng gp xin gửi về  văn phng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, địa chỉ 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 Canada, hoặc đng gp trực tuyến bằng Paypal.  Qu vị c thể gip đỡ cc chương trnh khẩn cấp hoặc yu cầu thực hiện những chương trnh m qu vị mong muốn. “Mắt Thương Nhn Cuộc Đời” l tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng k trừ thuế 88930 2006 RR0001, chng ti c đủ php l cung cấp giấy khai thuế cho qu n nhn  trong lnh thổ Canada

Mọi đng gp v thắc mắc xin lin lạc về: Eyes of Compassion

OGCDC