MatThuongNhinCuocDoi 2002-2012

MatThuongNhinCuocDoi 2013-2015

EOC top baner brown
donate
bodhi_leaf_01

 

Knh thưa qu n nhn!

Xin được thng bo để qu vị r về tiền lệ ph khi chng ta trao tặng trực tuyến. Paypal sẽ lấy của chng ta 2.9% cộng với 30 cents mỗi lần trao tặng. Nếu tiền gip đỡ cng nhiều trong mỗi thng th phần trăm sẽ theo đ hạ thấp hơn. Tiền Mỹ sẽ được chuyển qua tiền Canada trước khi thực hiện cc chương trnh từ thiện

 

Online Donation

Fund Designation
Urgent Need
Natural Disaster: Typhoon/Flood/Drough
Eye Operation: Cateract/Eye Illness
Severely Ill: Heart Operation/Burn/Emergency
Disable/Agent Orange: Family Grant
Vocational School
Scholarship: Annual Scholarship/School Supplies/Study Corner
Annual Sponsorship: Elderly/Disability/Tibetan Monk/Vietnamese Monk and Nun
Clean Water System: School Water Tank/Ground Well/Water Container
Nursing Home
Building/Renovating Facilities: School/Clinic/Loving House/Bridge
Outside of Vietnam: Lao/Nepal/India/Burma
Animal Release

Currency:
Donor's country:

NHỮNG HỘI TƯƠNG TRỢ

HSCV

Tịnh ti đng gp xin gửi về  văn phng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, địa chỉ 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 Canada, hoặc đng gp trực tuyến bằng Paypal.  Qu vị c thể gip đỡ cc chương trnh khẩn cấp hoặc yu cầu thực hiện những chương trnh m qu vị mong muốn. “Mắt Thương Nhn Cuộc Đời” l tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng k trừ thuế 88930 2006 RR0001, chng ti c đủ php l cung cấp giấy khai thuế cho qu n nhn  trong lnh thổ Canada. Mọi đng gp v thắc mắc xin lin lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project or program. The Eyes of Compassion Relief Organization at 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 is a non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law.

OGCDC