MatThuongNhinCuocDoi 2002-2012

MatThuongNhinCuocDoi 2013-2015

EOC top baner brown
donate

Huyện Hướng Ho , Tỉnh Quảng Trị - huong hoa Distrist, Quang Tri Province

Khe Sanh (64)

Bấm vo hnh xem chi tiết - Click HERE for more info

Khe Sanh (9)

Bấm vo hnh xem chi tiết - Click HERE for more info

Ngy nhận Check Date

Người đng gp - Benefactor

Tỉnh Bang Province

 USD

VND

 

 Ngy chuyển 24/06/2016 Transfer date

 

 Rate: 22250

 

17-Jun-16

BD Foundation

FL

1,000.00

 

 

 

 

1,000.00

    22,250,000.00

HUYỆN Triệu Sơn tỉnh thanh ho - Trieu son DISTRICT thanh ho province

# wEB - Trieu Son - Thanh Hoa

Để chuẩn bị cho nin học 2016-2017, quỹ từ thiện BD Foundation nhờ thiện nguyện vin MTNCĐ H Nội tặng tập vở cho cc chu học sinh miền ni. Qua quỹ ny MTNCĐ H Nội đ kết hợp nhiều nhm bạn, nhm từ thiện thực hiện những chuyến đi tặng qu, gồm:
 
** 8,600 tập vở - gi 2.350 vnđ đến 2.600 vnđ một quyển. Trong khi đ ln vng cao nguyn gi bn từ 6.000 đến 8.000 một quyển.
** 17 thng m tm
** Qu từ cc bạn H Nội:
 
@ Đợt #1: bạn Hiền 500 tập vở, bạn Phương 200 đi dp, bạn Hồng Anh 60 thng mỳ tm, bạn Huyền 100 đi dp, số hng cn lại đợt trước của MTNCĐ l gạo 250 kg, o rt, tập vở.
 
@ Đợt #2: bạn Huyền Anh 700 tập vở, bạn Yến 200 o gi 10.000.000 vnđ, bạn Hồng Anh 500 căp tp gi 5.000.000 vnđ, nhm bạn H 400 kg gạo, bnh kẹo, bt 6.000.000 vnđ, bạn anh Phc 200 đi dp 1.000.000 vnđ, bạn Huyền ủng hộ 700 cuốn vở.
 
Những nơi đon đ đi qua từ cuối thng 7 đến đầu thng 8 l Khe Sanh tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Thanh Ha, tỉnh Thi Bnh, tỉnh Tuyn Quang, tỉnh Nghệ An.
 
Tổng cọng qu pht từ quỹ BD Foundation l:
 
** 8600 tập vở gi 2350 vnđ thnh tiền      20.210.000 vnđ
** Băng rn                                                      500.000 vnđ
** 17 thng mỳ tm                                          935.000 vnđ
Tổng chi:                                                    21.645.000 vnđ
Tổng thu:                                                   22.250.000 vnđ
Cn thừa bổ sung tiền xăng                           605.000 vnđ
 
Người thực hiện v bo co Nguyễn Tất Kin

# a Web Khe Sanh (8)

HUYỆN Bnh liu tỉnh quảng ninh - binh lieu DISTRICT quang Ninh province

# Web Binh Lieu - Quang Ninh (5)

For the preparation of the new school year 2016-2017 BD Foundation Charity Funds have asked EOCRO Hanoi's volunteers to distribute notebooks to the students in the mountainous regions. Through this Funds EOCRO has coordinated many fellows and several charity groups for the distribution of gifts comprising :

* 8,600 notebooks at $VN 2,350.00 to $VN 2,600.00/each. In the mountainous regions they are sold $VN 6,000.00 to $VN 8,000.00/each.
 * 17 instant noodles boxes
* gifts from Hanoi's fellows :
- first round of contributions : Ms. Hien 500 note books, Ms. Phuong 200 pairs of sandals, Ms. Hong Anh 60 boxes of instant noodles, Ms. Huynh 100 pairs of sandals, some EOCRO's leftover goods from last time comprising 250 kg of rice, sweaters and notebooks.
- second round of contributions: Ms. Huyen Anh 700 note books, Ms. Yen 200 sweaters costing $VN 10,000,000.00, Ms. Hong Anh 500 satchels costing $VN 5,000,000.00, Ms. Ha and friends 400 kg of rice, cookies and candies, pens costing $VN 6,000,000.00, Mr. Phuc 200 pairs of sandals costing $VN 1,000,000.00, Ms. Nguyen 700 notebooks.

From the end of July to the beginning of August they had been at Khe Sanh in Quang Tri Province, and in the Provinces Quang Ninh, Thanh Hoa, Thai Binh, Tuyen Quang and Nghe An.

Gifts coming from BD Foundation Funds were:
- 8,600 notebooks at $VN 2,350.00/each =  $VN 20,210,000.00
- banners                                                      $VN      500,000.00
- 17 instant noodles boxes                            $VN      935,000.00
Total expenses                                             $VN 21,645,000.00
Total received                                               $VN 22,250,000.00
The difference was added to the gas fee.    $VN      605,000.00

Undertaken and reported by Nguyen Tat Kien

# a Web - Khe Sanh (46)

NHỮNG HỘI TƯƠNG TRỢ

HSCV

Tịnh ti đng gp xin gửi về  văn phng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, địa chỉ 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 Canada, hoặc đng gp trực tuyến bằng Paypal.  Qu vị c thể gip đỡ cc chương trnh khẩn cấp hoặc yu cầu thực hiện những chương trnh m qu vị mong muốn. “Mắt Thương Nhn Cuộc Đời” l tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng k trừ thuế 88930 2006 RR0001, chng ti c đủ php l cung cấp giấy khai thuế cho qu n nhn  trong lnh thổ Canada. Mọi đng gp v thắc mắc xin lin lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project or program. The Eyes of Compassion Relief Organization at 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 is a non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law.

OGCDC