MatThuongNhinCuocDoi 2002-2012

MatThuongNhinCuocDoi 2013-2015

EOC top baner brown
donate

XE ĐẠP – BICYCLE

KHUYẾN HỌC - SCHOLARSHIP

CNG EM ĐẾN TRƯỜNG - TOGETHER TO SCHOOL

GIO DỤC - EDUCATION

Quỹ 2016 Fund

457.50 USD

Quỹ 2016 Fund

900.00 CAD

Tổng chi = VND– Expense in VND

25,639,702.50 VND

Tổng lưu - Remain

5,103,552.00 VND

Hinh Tong Quat (3)
Chieu Hien - NG VAN TAN

Nguyễn Văn Tn

Mời vo xem l thư – click to see letter #1
Mời vo xem l thư – click to see letter #2

Bấm vo hnh xem chi tiết - Click on picture for more info

Dieu Kim - NG T DIEU HIEN

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Mời vo xem l thư – click to see letter #1
Mời vo xem l thư – click to see letter #2

Edmond B. & AVP - LE HA DIEN

L H Điền

Mời vo xem l thư – click to see letter #1
Mời vo xem l thư – click to see letter #2

Edmond B. & AVP - PHAM LE NHAT TUNG

Phạm L Nhật Tng

Mời vo xem l thư – click to see letter #1
Mời vo xem l thư – click to see letter #2

Ngy Nhận Check Date

Người Đng Gp - Benefactor

Tỉnh bang Province

 USD

 CAD

VND

Số Thứ tự

Học sinh nhận - Student received

 

Chuyển tiền 27/10/2916 Transfer date

 

 Rate: 22384

 

 

 

 

18-Oct-16

Do Andy

PA

            76.00

 

 

 # 0015

 

19-Oct-16

Nguyen Tram

CA

            76.00

 

 

 # 0014

 

19-Oct-16

Nguyen Anh 

CA

            76.00

 

 

 # 0013

 

 

 

 

        228.00

 

   5,103,552.00

 

 

 

Chuyển tiền 12/09/2016 Transfer date

 

 Rate: 22239

 

 

 

 

18-Aug-16

Thien Truong

FL

76.50

 

 

 # 0012

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

04-Jul-16

Tran Tran Jackie

CA

76.50

 

 

 # 0011

L Văn Việt

15-Aug-16

Lucy Tran

MA

76.50

 

 

 # 0010

Bi Văn Tng

 

 

 

          229.50

 

   5,103,850.50

 

 

 

Chuyển tiền 03/08/2916 Transfer date

 

 

 Rate: 17147

 

 

 

25-Sep-16

Edmond B. & AVP

ON

 

            100.00

 

 # 0009

L H Điền #1 & #2

25-Sep-16

Edmond B. & AVP

ON

 

            100.00

 

 # 0008

Phạm Le Nhật Tng #1 & #2

25-Sep-16

Edmond B. & AVP

ON

 

            100.00

 

 # 0007

Phan Cng Đạt #1 & #2

25-Sep-16

Kim Pham

ON

 

            110.00

 

 # 0006

Nguyễn Thu Thương #1 & #2

25-Sep-16

Qu L

ON

 

              40.00

 

 # 0005

Nguyễn Hong Điệp #1 & #2

25-Sep-16

Nguyn T

ON

 

            100.00

 

 # 0004

Nguyễn Tấn Tuấn

25-Sep-16

Chiếu Hiền

ON

 

            100.00

 

 # 0003

Nguyễn Văn Tn #1 & #2

25-Sep-16

Huệ Nhn

ON

 

            100.00

 

 # 0002

Nguyễn Thị Diệu Hiền #1 & #2

25-Sep-16

 Rick Morasch

ON

 

            150.00

 

 # 0001

L Thanh n

 

 

 

 

900.00

15,432,300.00

 

 

 

 

 

457.50

900.00

25,639,702.50

 

 

Hinh sinh hoat (3) Hinh sinh hoat (5)

NHỮNG HỘI TƯƠNG TRỢ

HSCV

Tịnh ti đng gp xin gửi về  văn phng “Eyes of Compassion Relief Organizationi”, địa chỉ 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 Canada, hoặc đng gp trực tuyến bằng Paypal.  Qu vị c thể gip đỡ cc chương trnh khẩn cấp hoặc yu cầu thực hiện những chương trnh m qu vị mong muốn. “Mắt Thương Nhn Cuộc Đời” l tổ chức từ thiện bất vụ lợi với số đăng k trừ thuế 88930 2006 RR0001, chng ti c đủ php l cung cấp giấy khai thuế cho qu n nhn  trong lnh thổ Canada. Mọi đng gp v thắc mắc xin lin lạc về: Eyes of Compassion

You can help the Eyes of Compassion Relief Organization by sending a tax-deductible donation  in any amount for general support or you may earmark your donation for a specific project or program. The Eyes of Compassion Relief Organization at 52 Evelyn Wiggins Dr. Toronto ON M3J0E8 is a non-profit organization with tax ID # 88930 2006 RR0001; all donations are tax-deductible to the fullest extent allowed by law.

OGCDC